www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ITA

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
   
   
 
   
  ITA ปี พ.ศ.2565
   
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    ข้อมูลพื้นฐาน
  01 โครงสร้างหน่วยงาน  
  02 ข้อมูลผู้บริหาร  
  03 อำนาจหน้าที่  
  04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
  05 ข้อมูลการติดต่อ  
  06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
    พรบ./พรก.  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ  
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ  
  07 ข่าวประชาสัมพันธ์  
       
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
           08 Q&A  
           09 Social network  
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
    การดำเนินงาน
         
  010 แผนดำเนินงานประจำปี  
  011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
  012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
    การปฏิบัติงาน
         
  013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
    การให้บริการ
         
  014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
  015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
  016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  017 E-Service  
    - แบบคำร้องทั่วไป  
    -

แบบคำร้อง น้ำอุปโภค-บริโภค

 
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         
  018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
  019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
  020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         
  021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
         
  022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
       
  023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)  
         
  024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)  
         
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         
  025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         
  029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
         
  030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
         
  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         
  032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
         
  033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
       
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         
  034 นโยบายไม่รับของขวัญของผู้บริหาร  
  035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
         
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
         
  036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
  037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         
  038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
    แผนป้องกันการทุจริต
         
  039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
         
  040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
         
  041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
         
  042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
         
  043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน