www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ประวัติและความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนโพธิ์ เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลนาจิกเมื่อ พ.ศ..2520 ตั้งชื่อตำบลตามบ้านโนนโพธิ์ ซึ่งเป็นที่ราบสูง และเป็นบ้านที่ตั้งมานาน คณะกรรมการต่างๆ จึงลงมติให้ตั้งชื่อตำบลตามบ้านโนนโพธิ์ ต่อมายกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ในปี 2540

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนาและทำการเกษตร มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตรได้ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ระยะทางจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญถึงอ่างเก็บน้ำ 5 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนหนามแท่ง,กุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาจิก,ดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบล บุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ , ทอผ้า , ตัดเย็บเสื้อผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,419 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 60 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญไปตามถนนอรุณประเสริฐ ถึงบ้านนาหว้าเข้าสู่เขตตำบลโนนโพธิ์ ระยะทาง 5 กิโลเมตร