www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

18 พฤษภาคม 2565

ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565


Download File


  


ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การบริการสาธารณะของประชาชนต่อไป
เพียงท่านสแกน QR Code แบบสำรวจฯ และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565